El Kitabı

OKULDA ZAMAN YÖNETİMİ NASILDIR?

1. DERS YÖNETİMİ

Dersler 40 dakikadır.

Öğretmen dersin ve sınıfın yönetim lideridir. Öğrenciler,sınıf yönetim modeli adımlarına uygun derse katılır.

Öğretmen derste aşağıdaki adımları uygular.

Derse başlarken süre belirterek ders planı açıklanır. Tahtaya ders planının ana hatları yazılır.

Ödev,ödevin özelliğine göre yöntemine uygun denetlenir.

Kazanıma uygun yöntem ve sınıf yönetim modeli uygulanır.

Yapılandırmacı model uygulaması ile kazanımlar; birbiri ile ve günlük hayatla ilişkilendirilir.

İletişim diline önem verilir.

Demokratik olma ve katılımı sağlamada eşitlik ilkesine önem verilir.

Ders materyali ve eğitim teknolojisi kullanımına önem verilir.

Ders sonunda kazanımlara ulaşıp ulaşılmadığı ölçülür. Bir sonraki derste bu veri dikkate alınarak ders planı hazırlanır.

2. ÇİFT ÖĞRETMEN (Co_Op)

Çift Öğretmen çalışması etüt niteliğindedir. Bu çalışmaya katılacak öğrenciler; ileri düzeyde ya da iyileştirilecek düzeyde kazanımı olan 2-6 öğrenciden oluşan bir gruptur.

Her branşta haftada 4 ders çift öğretmen ile İngilizce adıyla Co_Operative (İşbirliği) kısa adı “Co_Op” çalışması yapılır.

Öğretmenin ders programında Co_Op dersini hangi şube ile yapacağı tanımlanmıştır.

Aynı branşta olan öğretmenler; haftalık zümre toplantısında Co_Op çalışmasına katılacak öğrenciyi ve ders planını belirler.

Co_Op çalışması tekrar yapılan derslerde uygulanır.

Co_Op çalışması yapılacak derste; ders öğretmeni tarafından yoklama alındıktan sonra

Co_Op öğretmeni öğrencileri derslikten alır ve Co-Op odasına götürür.

Co_Op Öğretmeni “DERS YÖNETİMİ” başlıklı birinci maddeye uygun dersi yönetir.

Kazanım raporu formunu ders öğretmenine teslim eder.

Co_Op çalışmalarının verimliliği haftalık zümre toplantılarında değerlendirilir.

3. DERS İMECESİ

Ders İmecesi; aynı branştan öğretmenlerin ve okul yönetim liderlerinin ders gözlemi ile yapılan liderlik çalışması niteliğindedir.

Ders İmecesi ile öğretmenin ders yönetimi başarısının işbirliği ile artırılması hedeflenmektedir.

Ders İmecesi yapan uzmanlar; derslikte kendileri için ayrılan bir bölümde derse katılmadan gözlem yaparlar.

Ders İmecesi Uygulama aşamaları şöyledir:

Ders İmecesi yapılacak olan ders saatleri sene başında hazırlanan öğretmen ders çizelgesinde belirtilir.

Ders İmecesi değerlendirme raporu haftalık zümre toplantısındadeğerlendirilir. Değerlendirme sonucunda önlem alınacak hususlar ve iyileştirme yol adımları belirlenir ve uygulanır.

Ders İmecesi esnasında öğrencilerin öğrenme ortamını etkileyebilecek bir durum oluşmaz.

4. İSTASYONDA PEKİŞTİRME

İstasyon; ders saatleri dışında, 15.35-17.00 saat aralığında üç gün altı oturumda yapılır.

İstasyon; evde ödev yapılması benzeri bir çalışmadır.

İstasyonda; öğrencinin tekrar etme ve pekiştirme yapma sorumluluğu almasına destek olunur.

İstasyonda; her bir oturum farklı bir branş öğretmeninin gözetiminde yapılır.

İstasyonda; öğrenci yapamadığı, anlayamadığı kazanımların farkına varması beklenir.

İstasyonda; öğrencinin öğrenemediği kazanım için akranından ya da branş öğretmeninden destek alması için yönlendirilir.

İstasyonda; branş öğretmeni tarafından deneme sınavı sonrasında soruların yanıtları çözülür ve pekiştirme çalışması yapılması sağlanır.

İstasyon çalışmalarının verimliliği haftalık zümre toplantılarında okul yönetim lideri ile birlikte değerlendirilir.Değerlendirme sonucunda önlem alınacak hususlar ve iyileştirme yol adımları belirlenir ve uygulanır.

5. ÖDEV VE GERİ BİLDİRİM

Ödev; evde bireysel ya da grup halinde yapılan; araştırma, deney vetekrarı yani pekiştirmeyi sağlayan çalışmalardır.

Ödev, öğretmen tarafından titizlikle belirlenir ve gereksiz tekrarlardan kaçınılır.

Ödev; öğrencinin çalışma alışkanlıklarını kazandıracak ölçüde olur.

Ödev; önceki öğrenilen bilgileri pekiştirmek ve yeniden gözden geçirmek için verilir.

Ödev ile eleştirel düşünme becerileri ve okuma – yazma becerilerini geliştirmeye yardım edilir.

Ödev ile öğrencinin sorumluluk düzeyi izlenir ve destek olunur.

Ödevle birlikte yönerge verilir. Bu yönergede; yapılacak işin görev adımları ile geri bildirim yöntemiaçıkça tanımlanır.

Geri bildirim; ödevin niteliğine göre sınıf olarak, gruplar halinde ya da öğretmen tarafından bireysel olarak yapılır.

Ödev çalışmalarının verimliliği haftalık zümre toplantılarında okul yönetim lideri ile birlikte değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda önlem alınacak hususlar ve iyileştirme yol adımları belirlenir ve uygulanır.

6. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME, SINAV SİSTEMİ, İSTATİSTİK VE RAPORLAMA

Kazanım öğrenme düzeyinin belirlenmesi için;  “Yazılı Sınav, Deneme Sınavı, Konu Tarama Testi KTT), Ünite Değerlendirme Testi (ÜDS), Sunum, Proje, Performans” gibi ölçme araçları kullanılır.

Ölçme araçları; online kaynaklar ile bireysel öğrenmeyi destekleyen nitelikte olur.

Bireysel öğrenme; öğretmen rehberliğinde İstasyon oturumlarında desteklenerek deneyim sağlanır.

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Dördüncü BölümündeÖğrenci Başarısının Değerlendirilmesi açıklanmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları

MADDE 20 – (1) İlköğretim kurumlarında öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir;

a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.

b) Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulur.

c)(Değişik ibare: RG-10/7/2019-30827) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.

(2) İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.

(3) İlkokul 4 üncü sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

(4) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilerin başarısı; sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

Puanla değerlendirme

MADDE 21 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul nda dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.

(2) 2007-2008 Eğitim ve Öğretim Yılından önce beşlik not sistemine göre belirlenen ağırlıklı not ortalamaları, 100’lük sisteme çevrilirken ağırlıklı not ortalamasına 1,00 eklenir ve çıkan sayı elli bölü üç ile çarpılır. Bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür.

Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı

MADDE 22 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;

a) (Değişik:RG-31/1/2018-30318) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçemez. Ortak değerlendirme yapılmasına imkân vermek üzere; sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda okul müdürlüğünce ortak olarak da yapılabilir. Ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince hazırlanır.

b) Öğretmenlerce yapılan sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir. Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilir.

c) Sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

ç) Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.

d) (Ek:RG-31/1/2018-30318) İl veya ilçe bazında ilgili zümre kararıyla ortak sınavlar yapılabilir.

e) (Ek:RG-31/1/2018-30318) Gerektiğinde Bakanlıkça ülke veya bölge bazlı olarak ortak sınavlar yapılabilir.

f) (Ek:RG-31/1/2018-30318) Ortak sınavların uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.

(2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.

(3) (Değişik:RG-16/6/2016-29744)(2) Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

(4) Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez.

Ölçme ve değerlendirmeye katılmayanlar

MADDE 23 – (1) (Değişik:RG-31/1/2018-30318)  Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu okul yönetimince yazılı, e-posta veya Bakanlık mobil bilgi servisi ile velisine bildirilir. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir.

(2) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara katılmayan ve okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, projelerini öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.

(3) (Mülga:RG-31/1/2018-30318)

(4) (Değişik: RG-31/1/2018-30318) Sınavlara geçerli özrü olmadan katılmayan, projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. e-Okul sistemine “G’’(girmedi) ibaresi işlenir. Ancak dönem puanı hesaplamalarında sınav ve proje adedi tam olarak alınır.

Sağlık durumu engeline göre dersler

MADDE 24 – (1) Sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek durumda olan öğrenciler, bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler, rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Dersin özelliğine ve katıldıkları etkinliklere göre değerlendirilerek gerekli yerlerde raporlu oldukları belirtilir.

(2) Uygulamalı derslerle ilgili özür başvurusu, öğrencilerin velileri tarafından dilekçe ile okul müdürlüğüne yapılır. Usulüne uygun olarak alınmayan raporlar kabul edilmez. Alınacak raporlarda süre belirtilmemiş ise yalnız o eğitim ve öğretim yılı için geçerli sayılır.

Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması

MADDE 25 – (1) (Değişik:RG-31/1/2018-30318) Sınav sonuçları sınavların yapıldığı, projelerin değerlendirilmesi ise teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde e-Okul sistemine işlenir ve öğrencilere bildirilir. Sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır. Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. Ders etkinliklerine katılım, sınav ve projeye verilen puanlar, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir.

(2) Öğrencilerin hazırladıkları projelerin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri de bir yıl saklanır.

Yazılı Sınavlar:

Bilimsel yöntemle hazırlanır ve bilgi, analiz, sentez, uygulama düzeyini ölçecek nitelikte sorulardan oluşur.

Sınav haritasında soruların zorluk düzeyi, türü ve çeşitliliği bilimsel yöntemlere uygun olarak belirtilir.

Dönemde her dersten iki kez yapılır.

Deneme Sınavları:

Türkiye genelindeki sınavlarda; öğrencinin okul, ilçe, ilçedeki katılımcılar arasında düzeyi izlenir.  LGS ve Üniversite seçme sınavına hazır bulunurluk düzeyi belirlenir.

Optik okuyucuda kodlanır.

Sınav karnesinde kazanım düzeyi görülür.

Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının verimliliği haftalık zümre toplantılarında okul yönetim lideri ile birlikte değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda önlem alınacak hususlar ve iyileştirme yol adımları belirlenir ve uygulanır.

7. KULÜP ÇALIŞMALARI

Kulüp; ders saatleri dışında, 15.35-17.00 saat aralığında bir gün blok oturumda yapılır.

Kulüp; Öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda eğitim kurumu içi ve dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan gruptur.

Kulüpler; öğretmenler kurulu kararıyla belirlenir.

Kulüpler; kulüp danışman öğretmenin gözetim ve sorumluluğunda yürütülür.

Öğrenci kulüplerinin amaçları, çalışma esasları ve tanıtımına yönelik açıklamalar, eğitim kurumu yönetimi, sosyal etkinlikler kurulu, danışman öğretmenler ve sınıf/şube rehber öğretmenlerince yapılır.

Her öğrencinin en az bir kulübe üye olması zorunludur.

Öğrencinin seçtiği kulüp, yaptığı çalışmalar ve belgeleri, e-Okul sisteminde yer alan Sosyal Etkinlik Modülüne işlenir.

Kulüp çalışmalarıyla ilgili giderler; okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca yapılan aynî ve nakdî bağış yoluyla karşılanabilir.

Öğrencinin kulüp üyeliği, kulübe seçildiği öğretim yılında geçerlidir.

Kulüp çalışmalarının verimliliği haftalık zümre toplantılarında okul yönetim lideri ile birlikte değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda önlem alınacak hususlar ve iyileştirme yol adımları belirlenir ve uygulanır.

8. PROJE ÇALIŞMALARI

Proje çalışması bir kulüp çalışması niteliğindedir.

Proje; ders saatleri dışında, 15.35-17.00 saat aralığında haftada bir gün blok oturumda yapılır.

Proje; bir konuda olumlu değişim sağlamak için bilimsel, kazanım ve ürün odaklı yapılan bir çalışmadır.

Proje sürecinde; okullar ve mesleki gruplar/uzmanlar, resmi kurum, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile ortaklık yapılır.

Proje uygulama basamakları; lider öğretmen rehberliğinde, proje konusuna ilgi duyan öğrencilerden oluşan takımların kurulması ile başlar. Araştırma, sentez, uygulama, ürün tasarımı ya da çalıştay, zirve konferans, panel, gösteri sanatları, maket-görsel sanatlar, müzik gibi araçlarla sunum çalışması ve paylaşım basamakları iş birliği ile yapılandırılır ve sunulur.

İlkokulda Uluslararası İlk Yıllar Programının İngilizce kısa adıyla PYP kapsamında tema çalışmalarının ürünü proje olarak yapılandırılır. Ortaokulda ve lisede her branş bir proje çalışması yapılandırılır ve yürütülür. 2018-2019 da başlatılan proje çalışmaları web sayfamızda yayınlanmaktadır. https://www.aykoleji.k12.tr/projeler/neden-proje-okuluyuz

Proje çalışmalarının verimliliği haftalık zümre toplantılarında okul yönetim lideri ile birlikte değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda önlem alınacak hususlar ve iyileştirme yol adımları belirlenir ve uygulanır.

9. KURS ÇALIŞMALARI

Kurs; okul sonrası bir kulüp çalışması niteliğindedir.

Kurs; ders saatleri dışında, 17.00-18.30 saat aralığında hafta içi 2 gün ve cumartesi günü yapılır.

Kurs; bir öğretmen ya da usta öğretici liderliğinde ve okul yönetimi denetiminde yürütülür.

Kurs; öğrenci kaydı velinin yazılı izni ile yapılır.

Kurs; spor, sanat ve bilimsel çalışmalardan oluşur.

Kurs programı 24 öğrenci ile sınırlıdır.

Kursa devam zorunludur. Yoklama alınır ve kurs defterine işlenir. Sekreterlik yoklamayı kurs alanından alır. Gelmeyen öğrenciyi velisine anında bildirir.

Kursa katılamama durumunda; veli gerekçe belirterek izin dilekçesini yazılı olarak sekreterliğe teslim eder. Sekreter tarafından bu dilekçe kurs defterine konulur.  Okul yönetimi bu dilekçeyi öğrenci kurs dosyasında saklar.

Kurs; yıllık plana uygun yürütülür. Kurs defterine yapılan çalışma yazılır ve imzalanır. Okul yönetimi tarafından onaylanır.

Kurs tamamlandığında katılım belgesi ya da lisans verilir.

Kurs çalışmalarının verimliliği haftalık zümre toplantılarında okul yönetim lideri ile birlikte değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda önlem alınacak hususlar ve iyileştirme yol adımları belirlenir ve uygulanır.

10. DOSYALAMA VE PORTFOLYO SUNUMU

Dosyalama; etkinlik ve başarı ürünlerinin üç ayrı şekilde düzenlenmesidir. Belgeler için klasör, üç boyutlu ürünler için kutu hazırlanır.

Etkinlik dosyası ürünleri; ders, kulüp, kurs ve proje etkinliklerine ait belge ve ürünlerin arkasına ya da not olarak üstüne yapıştırılan tarih, ünite, konu ve öğrencinin yorumunu yazarak saklanan belgelerdir. Bu dosya ilkokulda derslikte, ortaokul ve lisede evde saklanır.

Başarı dosyası ürünleri; ölçme ve değerlendirme, başarı belgeleri ayrı bir dosyada saklanır. Dosya; şeffaf ya da telli dosyaların olduğu bir klasör ya da resim çantası olabilir. Bu dosya ilkokul, ortaokul ve lisede evde saklanır.

Üç boyutlu ürün kutusu;  iki klasör ile birlikte üç boyutlu ürünlerin saklandığı dosyalama araçlarındandır. Bu kutu ilkokul, ortaokul ve lisede okulda saklanır.

Devamı>> ektedir...