Eğitim Programımız (PYP)

Ay Koleji ilkokulu Uluslararası Bakalorya- İlk Yıllar Programında yetkilendirilmiş IB- Dünya okuludur.  IB PYP okulları, ortak bir felsefeyi paylaşan yüksek kaliteli, zorlu, uluslararası eğitime bağlı okullardır. Okulumuz öğrencileri bu bağlılığın önemli olduğuna inanır ve sürdürülebilirliği üzerine çalışır.

IB İlk Yıllar Programı (PYP) nedir?

PYP, 3 ila 12 yaşları arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak gelişmelerine odaklanır. Küresel öneme sahip altı disiplinler üstü temanın yönlendirdiği, altı alandan türetilen bilgi ve becerilerin yanı sıra, sorgulamaya güçlü bir vurgu yapan disiplinler üstü becerilerin kullanılmasıyla keşfedilen bir çerçevedir. PYP, ulusal ve yerel müfredatların çoğunun gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde esnektir ve öğrencilerin IB Orta Yıllar Programı’na en iyi şekilde hazırlanabilmelerini sağlar.

IB İlk Yıllar Programı

• Öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal esenliğini sağlamayı amaçlar.

• Öğrencileri bağımsızlıklarını geliştirmeye ve kendi öğrenimleri için sorumluluk almaya teşvik eder.

• Öğrencilerin dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını destekler.

• Öğrencilerin, üzerine uluslararası bilincin gelişip zenginleşeceği bir temel oluşturacak kişisel değerler edinmelerine yardımcı olur.

IB İlk Yıllar Programı içerisinde tanımlanmış olan altı ders:

• dil • sosyal bilgiler • matematik • sanat • fen bilimleri • kişisel, toplumsal eğitim ve beden eğitimi

IB İlk Yıllar Programı’nın en önemli ve en ayırt edici özelliği, altı disiplinler üstü temaya sahip olmasıdır

Bu temalar, IB Dünya Okullarına, yerel ve küresel sorunları müfredatlarına entegre etme fırsatı sunmanın yanı sıra öğrencilerin dersler kapsamında öğrenmenin sınırlarını aşarak "dışarıya açılmalarına imkân verir.

  1.  Kim olduğumuz: Benliğin doğasına yönelik sorgulamalar; inançlar ve değerler; kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık; aileler, arkadaşlar, topluluklar ve kültürler dâhil olmak üzere insan ilişkileri; haklar ve sorumluluklar; insan olmanın anlamı
  2. Bulunduğumuz yer ve zaman: Mekân ve zaman içerisindeki yerimize yönelik sorgulamalar; kişisel geçmişler; evler ve yolculuklar; insanın icatları, keşifleri ve göçleri; yerel ve küresel açılardan bireylerin ve medeniyetlerin arasındaki ilişkiler ve bağlantılar
  3. Kendimizi ifade etme yollarımız: Fikirleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları ve değerleri nasıl keşfedip ifade ettiğimize dair sorgulamalar; yaratıcılığımıza dair dönüşümlü düşünme, yaratıcılığımızı artırma ve keyfini sürme yollarımız; estetik anlayışımız
  4. Dünyanın işleyişi :Doğal dünyaya ve yasalarına dair sorgulamalar, doğal dünya (fiziksel ve biyolojik) ve insan toplulukları arasındaki etkileşim; insanların bilimsel ilkelere yönelik anlayışları ve bunları kullanış şekilleri; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi.
  5. Kendimizi düzenleme biçimimiz: İnsan yapımı sistemler ve topluluklar arasındaki bağlantılara dair sorgulamalar; kurumların yapısı ve işlevi; toplumsal karar alma; ekonomik faaliyetler ve bunların insan ile çevre üzerindeki etkisi
  6. Gezegeni paylaşma :Tükenecek kaynakları diğer insanlar ve canlılarla paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklara dair sorgulamalar; topluluklar ve toplulukların içindeki ve aralarındaki ilişkiler; eşit fırsatlara erişim; barış ve çatışma çözümleri.

 

 

KAYNAKÇA

https://www.ibo.org/globalassets/new-structure/brochures-and-infographics/pdfs/pyp-programme-brochure-2017-tu.pdf